Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe

Սննդամթերք հարուստ Սպիտակուցներ սնուցիչ(ներ)ով, Կալորիականություն, Նատրիում սնուցիչ(ներ)ի ցածր պարունակությամբ

Popular

որոնում
1
Գծավոր թունա Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Գծավոր թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
586
Կալորիականություն - դիրք
3144
Նատրիում - դիրք
2372
Ընդհանուր
6102

Գինը:
$8
586
5643
6415
2
Նապաստակի միս Game meat, rabbit, wild, cooked, stewed
Նապաստակի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
142
Կալորիականություն - դիրք
4050
Նատրիում - դիրք
2294
Ընդհանուր
6486

Գինը:
$2
142
4737
6493
3
Թունա Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat
Թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
328
Կալորիականություն - դիրք
4255
Նատրիում - դիրք
2482
Ընդհանուր
7065

Գինը:
$7
328
4532
6305
4
Միս Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, roasted
Միս
Սպիտակուցներ - դիրք
941
Կալորիականություն - դիրք
3389
Նատրիում - դիրք
2888
Ընդհանուր
7218

Գինը:
$0.5
941
5398
5899
5
Լյարդ Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, cooked, braised
Լյարդ
Սպիտակուցներ - դիրք
980
Կալորիականություն - դիրք
3898
Նատրիում - դիրք
2434
Ընդհանուր
7312

Գինը:
$0.3
980
4889
6353
6
Ձիու միս Game meat, horse, cooked, roasted
Ձիու միս
Սպիտակուցներ - դիրք
601
Կալորիականություն - դիրք
4093
Նատրիում - դիրք
2762
Ընդհանուր
7456

Գինը:
$2
601
4694
6025
7
Գորտի տոտիկներ
Սպիտակուցներ - դիրք
2795
Կալորիականություն - դիրք
1790
Նատրիում - դիրք
2952
Ընդհանուր
7537

Գինը:
$2.5
2795
6997
5835
8
Տավարի սթեյք Beef, loin, top sirloin cap steak, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
Տավարի սթեյք
Սպիտակուցներ - դիրք
1842
Կալորիականություն - դիրք
3200
Նատրիում - դիրք
2762
Ընդհանուր
7804

Գինը:
$2.4
1842
5587
6025
9
Ձողաձուկ Fish, cod, Atlantic, cooked, dry heat
Ձողաձուկ
Սպիտակուցներ - դիրք
1493
Կալորիականություն - դիրք
2453
Նատրիում - դիրք
4061
Ընդհանուր
8007

Գինը:
$1.3
1493
6334
4726
10
Ծիածանափայլ իշխան Fish, trout, rainbow, farmed, raw
Ծիածանափայլ իշխան
Սպիտակուցներ - դիրք
2185
Կալորիականություն - դիրք
3344
Նատրիում - դիրք
2538
Ընդհանուր
8067

Գինը:
$7
2185
5443
6249
11
Այծ Game meat, goat, cooked, roasted
Այծ
Սպիտակուցներ - դիրք
780
Կալորիականություն - դիրք
3389
Նատրիում - դիրք
4298
Ընդհանուր
8467

Գինը:
$2
780
5398
4489
12
Տաքդեղ Peppers, hot chili, green, raw
Տաքդեղ
Սպիտակուցներ - դիրք
6820
Կալորիականություն - դիրք
814
Նատրիում - դիրք
1103
Ընդհանուր
8737

Գինը:
$1
6820
7973
7684
13
Բրիսկետ Beef, brisket, flat half, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, braised
Բրիսկետ
Սպիտակուցներ - դիրք
484
Կալորիականություն - դիրք
6061
Նատրիում - դիրք
2405
Ընդհանուր
8950

Գինը:
$2
484
2726
6382
14
Կարմիր սաղմոն Fish, salmon, sockeye, cooked, dry heat
Կարմիր սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
883
Կալորիականություն - դիրք
3688
Նատրիում - դիրք
4429
Ընդհանուր
9000

Գինը:
$13
883
5099
4358
15
Սաղմոն չավիչա Fish, salmon, chinook, cooked, dry heat
Սաղմոն չավիչա
Սպիտակուցներ - դիրք
1035
Կալորիականություն - դիրք
5142
Նատրիում - դիրք
3097
Ընդհանուր
9274

Գինը:
$15
1035
3645
5690
16
Խոզ Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, broiled
Խոզ
Սպիտակուցներ - դիրք
735
Կալորիականություն - դիրք
5332
Նատրիում - դիրք
3214
Ընդհանուր
9281

Գինը:
$0.8
735
3455
5573
17
Քացախ Vinegar, distilled
Քացախ
Սպիտակուցներ - դիրք
8787
Կալորիականություն - դիրք
214
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
9363

Գինը:
$3
8787
8573
8425
18
Հնդկահավի միս Turkey, whole, meat and skin, cooked, roasted
Հնդկահավի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
523
Կալորիականություն - դիրք
4351
Նատրիում - դիրք
4575
Ընդհանուր
9449

Գինը:
$2
523
4436
4212
19
Հորթի միս Veal, ground, cooked, broiled
Հորթի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
1222
Կալորիականություն - դիրք
4021
Նատրիում - դիրք
4213
Ընդհանուր
9456

Գինը:
$2.2
1222
4766
4574
20
Սաղմոն Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat
Սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
1653
Կալորիականություն - դիրք
4702
Նատրիում - դիրք
3154
Ընդհանուր
9509

Գինը:
$13
1653
4085
5633
21
Ընտանի սագ Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted
Ընտանի սագ
Սպիտակուցներ - դիրք
463
Կալորիականություն - դիրք
5259
Նատրիում - դիրք
3967
Ընդհանուր
9689

Գինը:
$2
463
3528
4820
22
Ձվի սպիտակուց Egg, white, raw, fresh
Ձվի սպիտակուց
Սպիտակուցներ - դիրք
3685
Կալորիականություն - դիրք
1217
Նատրիում - դիրք
4932
Ընդհանուր
9834

Գինը:
$1
3685
7570
3855
23
Սթեյք Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
Սթեյք
Սպիտակուցներ - դիրք
1153
Կալորիականություն - դիրք
5792
Նատրիում - դիրք
2952
Ընդհանուր
9897

Գինը:
$2.4
1153
2995
5835
24
Պիկշան Fish, haddock, cooked, dry heat
Պիկշան
Սպիտակուցներ - դիրք
2179
Կալորիականություն - դիրք
2173
Նատրիում - դիրք
5555
Ընդհանուր
9907

Գինը:
$16
2179
6614
3232
25
Տավարի կողիկներ Beef, rib eye steak, boneless, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, cooked, grilled
Տավարի կողիկներ
Սպիտակուցներ - դիրք
1325
Կալորիականություն - դիրք
6084
Նատրիում - դիրք
2692
Ընդհանուր
10101

Գինը:
$2
1325
2703
6095
26
Հավի միս Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted
Հավի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
742
Կալորիականություն - դիրք
5277
Նատրիում - դիրք
4186
Ընդհանուր
10205

Գինը:
$1
742
3510
4601
27
Տավար Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
Տավար
Սպիտակուցներ - դիրք
995
Կալորիականություն - դիրք
5445
Նատրիում - դիրք
3787
Ընդհանուր
10227

Գինը:
$2
995
3342
5000
28
Կոճապղպեղ Ginger root, raw
Կոճապղպեղ
Սպիտակուցներ - դիրք
6924
Կալորիականություն - դիրք
1937
Նատրիում - դիրք
1420
Ընդհանուր
10281

Գինը:
$0.5
6924
6850
7367
29
Pork chop Pork, fresh, loin, blade (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, broiled
Pork chop
Սպիտակուցներ - դիրք
1318
Կալորիականություն - դիրք
5142
Նատրիում - դիրք
3879
Ընդհանուր
10339

Գինը:
$0.8
1318
3645
4908
30
Աղացած միս Beef, ground, 70% lean meat / 30% fat, loaf, cooked, baked
Աղացած միս
Սպիտակուցներ - դիրք
1298
Կալորիականություն - դիրք
5323
Նատրիում - դիրք
3836
Ընդհանուր
10457

Գինը:
$2
1298
3464
4951