Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis

Սննդամթերք հարուստ Սպիտակուցներ սնուցիչ(ներ)ով, Կալորիականություն, Նատրիում սնուցիչ(ներ)ի ցածր պարունակությամբ

Popular

որոնում
1
Գծավոր թունա Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Գծավոր թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
586
Կալորիականություն - դիրք
3144
Նատրիում - դիրք
2372
Ընդհանուր
6102

Գինը:
$8
586
5643
6415
2
Նապաստակի միս Game meat, rabbit, wild, cooked, stewed
Նապաստակի միս
Սպիտակուցներ - դիրք
142
Կալորիականություն - դիրք
4050
Նատրիում - դիրք
2294
Ընդհանուր
6486

Գինը:
$2
142
4737
6493
3
Թունա Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat
Թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
328
Կալորիականություն - դիրք
4255
Նատրիում - դիրք
2482
Ընդհանուր
7065

Գինը:
$7
328
4532
6305
4
Ոսպ Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Ոսպ
Սպիտակուցներ - դիրք
4098
Կալորիականություն - դիրք
2701
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
7161

Գինը:
$1.1
4098
6086
8425
5
Մանր սոխ Chives, raw
Մանր սոխ
Սպիտակուցներ - դիրք
6085
Կալորիականություն - դիրք
556
Նատրիում - դիրք
551
Ընդհանուր
7192

Գինը:
$0.4
6085
8231
8236
6
Ռեհան Basil, fresh
Ռեհան
Սպիտակուցներ - դիրք
6154
Կալորիականություն - դիրք
366
Նատրիում - դիրք
697
Ընդհանուր
7217

Գինը:
$2.8
6154
8421
8090
7
Միս Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, roasted
Միս
Սպիտակուցներ - դիրք
941
Կալորիականություն - դիրք
3389
Նատրիում - դիրք
2888
Ընդհանուր
7218

Գինը:
$0.5
941
5398
5899
8
Ձողաձուկ Fish, cod, Atlantic, raw
Ձողաձուկ
Սպիտակուցներ - դիրք
2582
Կալորիականություն - դիրք
1982
Նատրիում - դիրք
2692
Ընդհանուր
7256

Գինը:
$1.3
2582
6805
6095
9
Յոգուրտ Yogurt, Greek, plain, nonfat
Յոգուրտ
Սպիտակուցներ - դիրք
3856
Կալորիականություն - դիրք
1407
Նատրիում - դիրք
2042
Ընդհանուր
7305

Գինը:
$2.6
3856
7380
6745
10
Ծնեբեկ Asparagus, raw
Ծնեբեկ
Սպիտակուցներ - դիրք
6683
Կալորիականություն - դիրք
261
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
7306

Գինը:
$4
6683
8526
8425
11
Լյարդ Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, cooked, braised
Լյարդ
Սպիտակուցներ - դիրք
980
Կալորիականություն - դիրք
3898
Նատրիում - դիրք
2434
Ընդհանուր
7312

Գինը:
$0.3
980
4889
6353
12
Սունկ Mushrooms, white, raw
Սունկ
Սպիտակուցներ - դիրք
6191
Կալորիականություն - դիրք
331
Նատրիում - դիրք
866
Ընդհանուր
7388

Գինը:
$1
6191
8456
7921
13
Ձիու միս Game meat, horse, cooked, roasted
Ձիու միս
Սպիտակուցներ - դիրք
601
Կալորիականություն - դիրք
4093
Նատրիում - դիրք
2762
Ընդհանուր
7456

Գինը:
$2
601
4694
6025
14
Lima bean Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Lima bean
Սպիտակուցներ - դիրք
4467
Կալորիականություն - դիրք
2675
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
7504

Գինը:
$1.2
4467
6112
8425
15
Գորտի տոտիկներ
Սպիտակուցներ - դիրք
2795
Կալորիականություն - դիրք
1790
Նատրիում - դիրք
2952
Ընդհանուր
7537

Գինը:
$2.5
2795
6997
5835
16
Տավարի սթեյք Beef, loin, top sirloin cap steak, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
Տավարի սթեյք
Սպիտակուցներ - դիրք
1842
Կալորիականություն - դիրք
3200
Նատրիում - դիրք
2762
Ընդհանուր
7804

Գինը:
$2.4
1842
5587
6025
17
Սաղմոն Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
Սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
2208
Կալորիականություն - դիրք
3367
Նատրիում - դիրք
2262
Ընդհանուր
7837

Գինը:
$13
2208
5420
6525
18
Cowpea Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Cowpea
Սպիտակուցներ - դիրք
4475
Կալորիականություն - դիրք
2701
Նատրիում - դիրք
697
Ընդհանուր
7873

Գինը:
$2
4475
6086
8090
19
Ոլոռ Peas, green, raw
Ոլոռ
Սպիտակուցներ - դիրք
5186
Կալորիականություն - դիրք
1953
Նատրիում - դիրք
866
Ընդհանուր
8005

Գինը:
$0.3
5186
6834
7921
20
Navy bean Beans, navy, mature seeds, sprouted, raw
Navy bean
Սպիտակուցներ - դիրք
4957
Կալորիականություն - դիրք
1635
Նատրիում - դիրք
1420
Ընդհանուր
8012

Գինը:
$1.3
4957
7152
7367
21
Ծիածանափայլ իշխան Fish, trout, rainbow, farmed, raw
Ծիածանափայլ իշխան
Սպիտակուցներ - դիրք
2185
Կալորիականություն - դիրք
3344
Նատրիում - դիրք
2538
Ընդհանուր
8067

Գինը:
$7
2185
5443
6249
22
Դդում Pumpkin, raw
Դդում
Սպիտակուցներ - դիրք
7476
Կալորիականություն - դիրք
445
Նատրիում - դիրք
198
Ընդհանուր
8119

Գինը:
$0.2
7476
8342
8589
23
Lablab Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Lablab
Սպիտակուցներ - դիրք
4360
Կալորիականություն - դիրք
2736
Նատրիում - դիրք
1103
Ընդհանուր
8199

Գինը:
$0.8
4360
6051
7684
24
Մոցարելլա Cheese, mozzarella, low sodium
Մոցարելլա
Սպիտակուցներ - դիրք
712
Կալորիականություն - դիրք
5952
Նատրիում - դիրք
1552
Ընդհանուր
8216

Գինը:
$2
712
2835
7235
25
Կիվանո Horned melon (Kiwano)
Կիվանո
Սպիտակուցներ - դիրք
6954
Կալորիականություն - դիրք
938
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
8254

Գինը:
$1.4
6954
7849
8425
26
Մանր ծովախեցգետին Crustaceans, shrimp, cooked (not previously frozen)
Մանր ծովախեցգետին
Սպիտակուցներ - դիրք
1278
Կալորիականություն - դիրք
2340
Նատրիում - դիրք
4642
Ընդհանուր
8260

Գինը:
$7
1278
6447
4145
27
Սոյա Soybeans, mature seeds, raw
Սոյա
Սպիտակուցներ - դիրք
66
Կալորիականություն - դիրք
7833
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
8261

Գինը:
$3.4
66
954
8425
28
Սմբուկ Eggplant, raw
Սմբուկ
Սպիտակուցներ - դիրք
7492
Կալորիականություն - դիրք
419
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
8273

Գինը:
$0.2
7492
8368
8425
29
Կիտրոն Lemons, raw, without peel
Կիտրոն
Սպիտակուցներ - դիրք
7411
Կալորիականություն - դիրք
522
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
8295

Գինը:
$0.5
7411
8265
8425
30
Վարունգ Cucumber, with peel, raw
Վարունգ
Սպիտակուցներ - դիրք
7795
Կալորիականություն - դիրք
151
Նատրիում - դիրք
362
Ընդհանուր
8308

Գինը:
$0.4
7795
8636
8425