Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Սննդամթերք հարուստ Վիտամին D, Վիտամին C սնուցիչ(ներ)ով

Popular

որոնում
1
Ծիածանափայլ իշխան Fish, trout, rainbow, farmed, raw
Ծիածանափայլ իշխան
Վիտամին D - դիրք
3279
Վիտամին C - դիրք
2925
Ընդհանուր
6204

Գինը:
$7
3279
2925
2
Ձողաձուկ Fish, cod, Atlantic, raw
Ձողաձուկ
Վիտամին D - դիրք
3952
Վիտամին C - դիրք
3680
Ընդհանուր
7632

Գինը:
$1.3
3952
3680
3
Խոզ Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, broiled
Խոզ
Վիտամին D - դիրք
3700
Վիտամին C - դիրք
4055
Ընդհանուր
7755

Գինը:
$0.8
3700
4055
4
Տաքդեղ Peppers, hot chili, green, raw
Տաքդեղ
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
834
Ընդհանուր
9621

Գինը:
$1
8787
834
5
Թարխուն Spices, tarragon, dried
Թարխուն
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
1099
Ընդհանուր
9886

Գինը:
$6
8787
1099
6
Լյարդ Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, cooked, braised
Լյարդ
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
1550
Ընդհանուր
10337

Գինը:
$0.3
8787
1550
7
Հիլ, կարդամոն Spices, cardamom
Հիլ, կարդամոն
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
1636
Ընդհանուր
10423

Գինը:
$5
8787
1636
8
Չաման Spices, cumin seed
Չաման
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2328
Ընդհանուր
11115

Գինը:
$4
8787
2328
9
Ծովախեցգետնի միս Crustaceans, crab, alaska king, cooked, moist heat
Ծովախեցգետնի միս
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2333
Ընդհանուր
11120

Գինը:
$12
8787
2333
10
Կոճապղպեղ Ginger root, raw
Կոճապղպեղ
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2591
Ընդհանուր
11378

Գինը:
$0.5
8787
2591
11
Սաղմոն չավիչա Fish, salmon, chinook, cooked, dry heat
Սաղմոն չավիչա
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2698
Ընդհանուր
11485

Գինը:
$15
8787
2698
12
Ոստրե Mollusks, oyster, eastern, cooked, breaded and fried
Ոստրե
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2767
Ընդհանուր
11554

Գինը:
$3
8787
2767
13
Ծովախեցգետին Crustaceans, crab, blue, canned
Ծովախեցգետին
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2833
Ընդհանուր
11620

Գինը:
$12
8787
2833
14
Շամբալա Spices, fenugreek seed
Շամբալա
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2907
Ընդհանուր
11694

Գինը:
$1.6
8787
2907
15
Մշկընկույզ Spices, nutmeg, ground
Մշկընկույզ
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
2907
Ընդհանուր
11694

Գինը:
$6
8787
2907
16
Ձիու միս Game meat, horse, cooked, roasted
Ձիու միս
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
3170
Ընդհանուր
11957

Գինը:
$2
8787
3170
17
Ձկան յուղ ծովատառեխ
Վիտամին D - դիրք
3261
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12048

Գինը:
$5
3261
8787
18
Պալտուս Fish, halibut, Greenland, raw
Պալտուս
Վիտամին D - դիրք
3265
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12052

Գինը:
$5
3265
8787
19
Սկումբրիա Fish, mackerel, salted
Սկումբրիա
Վիտամին D - դիրք
3267
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12054

Գինը:
$7
3267
8787
20
Ապխտած սաղմոն Fish, salmon, chinook, smoked
Ապխտած սաղմոն
Վիտամին D - դիրք
3274
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12061

Գինը:
$14
3274
8787
21
Կարմիր սաղմոն Fish, salmon, sockeye, cooked, dry heat
Կարմիր սաղմոն
Վիտամին D - դիրք
3275
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12062

Գինը:
$13
3275
8787
22
Դեղնուց Egg, yolk, raw, fresh
Դեղնուց
Վիտամին D - դիրք
3402
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12189

Գինը:
$1
3402
8787
23
Սարդինաձուկ Fish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone
Սարդինաձուկ
Վիտամին D - դիրք
3417
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12204

Գինը:
$7
3417
8787
24
Ընկույզ Nuts, walnuts, english
Ընկույզ
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
3432
Ընդհանուր
12219

Գինը:
$5
8787
3432
25
Մակադամիա Nuts, macadamia nuts, raw
Մակադամիա
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
3488
Ընդհանուր
12275

Գինը:
$3
8787
3488
26
Կարիա պեկան Nuts, pecans
Կարիա պեկան
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
3548
Ընդհանուր
12335

Գինը:
$3
8787
3548
27
Խավիար Fish, caviar, black and red, granular
Խավիար
Վիտամին D - դիրք
3562
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12349

Գինը:
$100
3562
8787
28
Հավկիթ Egg, whole, cooked, hard-boiled
Հավկիթ
Վիտամին D - դիրք
3588
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12375

Գինը:
$1
3588
8787
29
Օմլետ Egg, whole, cooked, omelet
Օմլետ
Վիտամին D - դիրք
3650
Վիտամին C - դիրք
8787
Ընդհանուր
12437

Գինը:
$1
3650
8787
30
Գծավոր թունա Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Գծավոր թունա
Վիտամին D - դիրք
8787
Վիտամին C - դիրք
3680
Ընդհանուր
12467

Գինը:
$8
8787
3680