Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Ամինաթթուներ սահմանում և բացատրություն

It’s widely known that protein is essential to our body. What is not as well known, is that it’s not only the protein quantity that counts but also its quality. And there are various strategies to assess the protein quality. US Food and Drug Administration recommends Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS ) as the quality assessment norm. (https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_Digestibility_Corrected_Amino_Acid_Score) A crucial role in determining the quality is played by the number of Amino Acids the food contains. There are 9 amino acids that we can get only from food. Protein is of high quality if it contains all of those amino acids in the right quantities.

Օրինակ՝ ամինաթթուների դիագրամ ՁՎԻ համար

The main source of information is USDA Food Composition Database (U.S. Department of Agriculture)
FoodStruct.com-ի կողմից տրամադրված տվյալները պետք է օգտագործվեն միայն ծանոթացման նպատակով:
Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: