Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carp և Alaska pollock սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carp vs Alaska pollock infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +183.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +98.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +172.2%
հավասար Կալիում - 430
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 60% 27% 228% 38% 8.2% 52% 24% 6.5% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 21% 58% 114% 38% 55% 16% 20% 2.3% 241%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +183.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +98.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +177.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +172.2%
հավասար Կալիում - 430

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +101.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +218.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +88%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +149%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.3% 35% 16% 39% 52% 51% 13% 184% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.1% 5.6% 39% 0% 14% 51% 74% 26% 76% 2.3% 458% 50% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +159.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +101.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +218.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +88%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +50.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +149%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +507.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +397.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.48
հավասար Ջուր - 73.65
23% 7% 70%
Սպիտակուցներ: 22.86 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.63 գ
Այլ: 0.34 գ
23% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 23.48 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.65 գ
Այլ: 1.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +507.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +397.1%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.48
հավասար Ջուր - 73.65

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2127.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +214.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.5%
22% 48% 30%
Հագեցած ճարպ: 1.388 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.985 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.835 գ
18% 15% 67%
Հագեցած ճարպ: 0.159 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.134 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.583 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2127.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +214.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -88.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carp Alaska pollock
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carp Alaska pollock Opinion
Սպիտակուցներ 22.86g 23.48g Alaska pollock
Ճարպեր 7.17g 1.18g Carp
Կալորիականություն 162kcal 111kcal Carp
Կալցիում 52mg 72mg Alaska pollock
Երկաթ 1.59mg 0.56mg Carp
Մագնեզիում 38mg 81mg Alaska pollock
Ֆոսֆոր 531mg 267mg Carp
Կալիում 427mg 430mg Alaska pollock
Նատրիում 63mg 419mg Carp
Ցինկ 1.9mg 0.57mg Carp
Պղինձ 0.073mg 0.06mg Carp
Մանգան 0.05mg 0.018mg Carp
Սելեն 16.2µg 44.1µg Alaska pollock
Վիտամին A 32IU 51IU Alaska pollock
Վիտամին A, RAE 10µg 17µg Alaska pollock
Վիտամին E 0.28mg Alaska pollock
Վիտամին D 51IU Alaska pollock
Վիտամին D (D2 + D3) 1.3µg Alaska pollock
Վիտամին C 1.6mg 0mg Carp
Վիտամին B1 0.14mg 0.054mg Carp
Վիտամին B2 0.07mg 0.223mg Alaska pollock
Վիտամին B3 2.1mg 3.949mg Alaska pollock
Վիտամին B5 0.87mg 0.432mg Carp
Վիտամին B6 0.219mg 0.329mg Alaska pollock
Folate, total 17µg 3µg Carp
Վիտամին B12 1.47µg 3.66µg Alaska pollock
Choline, total 91.6mg Alaska pollock
Վիտամին K 0.1µg Alaska pollock
Տրիպտոֆան 0.256mg 0.263mg Alaska pollock
Տրեոնին 1.002mg 1.029mg Alaska pollock
Իզոլեյցին 1.054mg 1.082mg Alaska pollock
Լեյցին 1.858mg 1.908mg Alaska pollock
Լիզին 2.1mg 2.157mg Alaska pollock
Մեթիոնին 0.677mg 0.696mg Alaska pollock
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.917mg Alaska pollock
Վալին 1.178mg 1.21mg Alaska pollock
Հիստիդին 0.673mg 0.691mg Alaska pollock
Խոլեստերին 84mg 86mg Carp
Հագեցած ճարպ 1.388g 0.159g Alaska pollock
22:6 n-3 (DHA) 0.146g 0.423g Alaska pollock
20:5 n-3 (EPA) 0.305g 0.086g Carp
22:5 n-3 (DPA) 0.105g 0.027g Carp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.985g 0.134g Carp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.835g 0.583g Carp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carp Alaska pollock
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Carp
61%
Alaska pollock
Mineral Summary Score
55%
Carp
59%
Alaska pollock

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carp
Carp is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carp
Carp is lower in Նատրիում (difference - 356mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carp
Carp is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is cheaper?
Carp
Carp is cheaper (difference - $7)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Alaska pollock
Alaska pollock is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.229g)
Which food is richer in vitamins?
Alaska pollock
Alaska pollock is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174185/nutrients
  2. Alaska pollock - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173681/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: