Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Rockfish և Sablefish raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Rockfish vs Sablefish raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 14% 24% 107% 42% 12% 12% 14% 2% 416%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 48% 40% 72% 32% 8% 9% 8% 2% 200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +34.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +86.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +255.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +270.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Վիտամին B12 - 1.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 9% 138% 0% 7% 53% 55% 25% 56% 8% 199% 43% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 0% 25% 21% 75% 45% 70% 12% 188% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1837.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +270.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +85.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +24.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
հավասար Վիտամին B12 - 1.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +65.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +448.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +844.4%
հավասար Ջուր - 71.02
22% 75%
Սպիտակուցներ: 22.23 գ
Ճարպեր: 1.62 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 74.67 գ
Այլ: 1.48 գ
13% 15% 71%
Սպիտակուցներ: 13.41 գ
Ճարպեր: 15.3 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 71.02 գ
Այլ: 0.27 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +65.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +448.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +844.4%
հավասար Ջուր - 71.02

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1629%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +321%
31% 34% 35%
Հագեցած ճարպ: 0.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.466 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.485 գ
24% 61% 15%
Հագեցած ճարպ: 3.201 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.057 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.042 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1629%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +321%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rockfish Sablefish raw
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rockfish Sablefish raw Opinion
Սպիտակուցներ 22.23g 13.41g Rockfish
Ճարպեր 1.62g 15.3g Sablefish raw
Կալորիականություն 109kcal 195kcal Sablefish raw
Կալցիում 17mg 35mg Sablefish raw
Երկաթ 0.36mg 1.28mg Sablefish raw
Մագնեզիում 33mg 55mg Sablefish raw
Ֆոսֆոր 248mg 168mg Rockfish
Կալիում 467mg 358mg Rockfish
Նատրիում 89mg 56mg Sablefish raw
Ցինկ 0.43mg 0.32mg Rockfish
Պղինձ 0.041mg 0.022mg Rockfish
Մանգան 0.013mg 0.015mg Sablefish raw
Սելեն 76.2µg 36.5µg Rockfish
Վիտամին A 16IU 310IU Sablefish raw
Վիտամին A, RAE 5µg 93µg Sablefish raw
Վիտամին E 0.44mg Rockfish
Վիտամին D 183IU Rockfish
Վիտամին D (D2 + D3) 4.6µg Rockfish
Վիտամին B1 0.027mg 0.1mg Sablefish raw
Վիտամին B2 0.226mg 0.09mg Rockfish
Վիտամին B3 2.897mg 4mg Sablefish raw
Վիտամին B5 0.404mg 0.75mg Sablefish raw
Վիտամին B6 0.241mg 0.3mg Sablefish raw
Folate, total 10µg 15µg Sablefish raw
Վիտամին B12 1.59µg 1.5µg Rockfish
Choline, total 78.7mg Rockfish
Տրիպտոֆան 0.296mg 0.15mg Rockfish
Տրեոնին 1.014mg 0.588mg Rockfish
Իզոլեյցին 1.06mg 0.618mg Rockfish
Լեյցին 1.835mg 1.09mg Rockfish
Լիզին 2.188mg 1.232mg Rockfish
Մեթիոնին 0.707mg 0.397mg Rockfish
Ֆենիլալանին 0.935mg 0.524mg Rockfish
Վալին 1.106mg 0.691mg Rockfish
Հիստիդին 0.502mg 0.395mg Rockfish
Խոլեստերին 61mg 49mg Sablefish raw
Տրանս ճարպ 0.025g Sablefish raw
Հագեցած ճարպ 0.42g 3.201g Rockfish
22:6 n-3 (DHA) 0.238g 0.718g Sablefish raw
20:5 n-3 (EPA) 0.107g 0.677g Sablefish raw
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.169g Sablefish raw
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.466g 8.057g Sablefish raw
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.485g 2.042g Sablefish raw
20:2 n-6 c,c 0.005g Rockfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rockfish Sablefish raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
45%
Rockfish
35%
Sablefish raw
Mineral Summary Score
64%
Rockfish
43%
Sablefish raw

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Sablefish raw
Sablefish raw is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Sablefish raw
Sablefish raw is lower in Նատրիում (difference - 33mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sablefish raw
Sablefish raw is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rockfish
Rockfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.781g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rockfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175131/nutrients
  2. Sablefish raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175134/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: