Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Սննդամթերք հարուստ Սպիտակուցներ սնուցիչ(ներ)ով, Խոլեստերին սնուցիչ(ներ)ի ցածր պարունակությամբ

Popular

որոնում
1
Սոյա Soybeans, mature cooked, boiled, without salt
Սոյա
Սպիտակուցներ - դիրք
131
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8514

Գինը:
$3.4
131
404
2
Վարսակ
Սպիտակուցներ - դիրք
147
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8530

Գինը:
$0.6
147
404
3
Ձավար Buckwheat
Ձավար
Սպիտակուցներ - դիրք
163
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8546

Գինը:
$2.6
163
404
4
Ոսպ Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Ոսպ
Սպիտակուցներ - դիրք
188
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8571

Գինը:
$1.1
188
404
5
Տարեկան Rye grain
Տարեկան
Սպիտակուցներ - դիրք
189
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8572

Գինը:
$0.4
189
404
6
Ադզուկի լոբի Beans, adzuki, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Ադզուկի լոբի
Սպիտակուցներ - դիրք
193
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8576

Գինը:
$2
193
404
7
Լորամրգի լոբի Beans, cranberry (roman), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Լորամրգի լոբի
Սպիտակուցներ - դիրք
202
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8585

Գինը:
$2.4
202
404
8
Lablab Hyacinth beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Lablab
Սպիտակուցներ - դիրք
211
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8594

Գինը:
$0.8
211
404
9
Լոբի Beans, kidney, all types, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Լոբի
Սպիտակուցներ - դիրք
216
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8599

Գինը:
$1.2
216
404
10
Սև լոբի Beans, black turtle, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Սև լոբի
Սպիտակուցներ - դիրք
218
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8601

Գինը:
$1.6
218
404
11
Lima bean Lima beans, large, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Lima bean
Սպիտակուցներ - դիրք
226
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8609

Գինը:
$1.2
226
404
12
Սիսեռ Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Սիսեռ
Սպիտակուցներ - դիրք
227
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8610

Գինը:
$1
227
404
13
Գետնանուշի կարագ Peanut butter, smooth style, without salt
Գետնանուշի կարագ
Սպիտակուցներ - դիրք
229
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8612

Գինը:
$2.8
229
404
14
Սպիտակաձավար Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry
Սպիտակաձավար
Սպիտակուցներ - դիրք
235
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8618

Գինը:
$1.4
235
404
15
Ուրադ Mungo beans, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Ուրադ
Սպիտակուցներ - դիրք
239
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8622

Գինը:
$1.5
239
404
16
Սև աչքերով ոլոռ Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Սև աչքերով ոլոռ
Սպիտակուցներ - դիրք
241
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8624

Գինը:
$2
241
404
17
Ալյուր Wheat flour, white, all-purpose, enriched, bleached
Ալյուր
Սպիտակուցներ - դիրք
246
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8629

Գինը:
$1
246
404
18
Լոբի պինտո Beans, baked, canned, no salt added
Լոբի պինտո
Սպիտակուցներ - դիրք
258
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8641

Գինը:
$1.5
258
404
19
Pigeon pea Pigeon peas (red gram), mature seeds, cooked, boiled, without salt
Pigeon pea
Սպիտակուցներ - դիրք
265
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8648

Գինը:
$1
265
404
20
Եգիպտացորենի ալյուր Cornmeal, degermed, enriched, yellow
Եգիպտացորենի ալյուր
Սպիտակուցներ - դիրք
267
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8650

Գինը:
$1.4
267
404
21
Ցորեն Wheat, KAMUT khorasan, cooked
Ցորեն
Սպիտակուցներ - դիրք
282
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8665

Գինը:
$0.4
282
404
22
Յոգուրտ Yogurt, Greek, plain, nonfat
Յոգուրտ
Սպիտակուցներ - դիրք
192
Խոլեստերին - դիրք
8477
Ընդհանուր
8669

Գինը:
$2.6
192
310
23
Արևածաղիկի սերմեր Seeds, sunflower seed kernels, dried
Արևածաղիկի սերմեր
Սպիտակուցներ - դիրք
288
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8671

Գինը:
$1.6
288
404
24
Ոլոռ Peas, green, cooked, boiled, drained, without salt
Ոլոռ
Սպիտակուցներ - դիրք
299
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8682

Գինը:
$0.3
299
404
25
Գետնանուշ Peanuts, all types, raw
Գետնանուշ
Սպիտակուցներ - դիրք
319
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8702

Գինը:
$2.8
319
404
26
Վասաբի Wasabi, root, raw
Վասաբի
Սպիտակուցներ - դիրք
346
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8729

Գինը:
$1.6
346
404
27
Կորեկ Millet, cooked
Կորեկ
Սպիտակուցներ - դիրք
350
Խոլեստերին - դիրք
8383
Ընդհանուր
8733

Գինը:
$0.6
350
404
28
Եփած լոբի Beans, baked, home prepared
Եփած լոբի
Սպիտակուցներ - դիրք
233
Խոլեստերին - դիրք
8501
Ընդհանուր
8734

Գինը:
$1.8
233
286
29
Ապխտած սաղմոն Fish, salmon, chinook, smoked
Ապխտած սաղմոն
Սպիտակուցներ - դիրք
88
Խոլեստերին - դիրք
8647
Ընդհանուր
8735

Գինը:
$14
88
140
30
Գծավոր թունա Fish, tuna, skipjack, fresh, cooked, dry heat
Գծավոր թունա
Սպիտակուցներ - դիրք
18
Խոլեստերին - դիրք
8720
Ընդհանուր
8738

Գինը:
$8
18
67